ÜYE NAKİL YÖNERGESİ

Üyelerimizin şube değiştirme istemleri tüzüğümüzün 22. maddesinde düzenlenmiştir:

Tüzük 22/d; Bir üye, ancak bir Şubeye üye olur. şube değiştirme istemi, şube yönetim kurulu kararı ile olur ve Genel Sekreterliğe bilgi verilmek suretiyle yürürlüğe girer.
Tüzükte belirtilmeyen ayrıntıların düzenlenmesi, belirsizliklerin ve farklı uygulamaların önlenmesi amacıyla bu konuda izlenecek yol ve yöntemler bu yönerge ile düzenlenmiş olup, Genel Yönetim Kurulu’nun 07.07.2012 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.
1) Nakil başvurusu yapacak üye, varsa üye ödenti borcunu ödemek koşuluyla, nakil olmak istediği şubeyi belirten bir dilekçeyle şubesine başvuruda bulunur.
2) Bağlı bulunduğu şube; üyenin bu isteğini yönetim kurulunda görüşüp (ödenti borcu yoksa) karara bağlar. Karar, üye nakil dilekçesi ve üyeye ilişkin bilgi, belgeler de eklenerek bir üst yazıyla 3 gün içinde Genel Sekreterliğe gönderilir.
3) Genel Sekreterlik ilk Genel Yönetim Kurulu toplantı gündemine alır. Onaylanan nakil işlemi Genel Merkez kayıtlarına işlenir ve sonucu her iki şubeye bildirilir.
4) Üyelik nakli Genel Sekreterliğin yazısı ile kesinleşir.
5) Üyenin önceki şubesinin kayıtlarında üyelik “nakil nedeniyle” sonlandırılır.
6) Üyenin, nakil başvurusunu alan şubenin üye defterine kaydı yapılır.
7) Üyelik ödentilerinin tahsilatında nakil başvurusunun yapıldığı tarih dikkate alınır. Bu tarihten önceki aylara ait ödentiler, önceden bağlı bulunduğu şubeye ödenir. Başvurunun yapıldığı aydan başlayarak üyelik ödentileri nakil başvurusu yapılan şubeye ödenir.

Ek 1 Dilekçe örneği

Gün/Ay/Yıl

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
…………………..ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA

Sürekli adresim değiştiği için …………….. şubesindeki ……………nolu üyeliğimin ……………………şubesine aktarılması konusunda gereğinin yapılmasını rica ederim. Üyelik ödentisi borcum yoktur.

Ad Soyad / İmza

Ek 2 Karar örneği:

Şubemizde, üye kayıt defteri …….. no’da kayıtlı ……………………… nolu üyemiz ……………………….. ‘nın …………………………….. şubesine ………………….. tarihinde yaptığı üyelik nakil başvurusu görüşüldü.
……………………………..’nın şubemiz kayıtlarında üyeliğinin sürmekte olduğu, başvuru tarihi itibarıyla üyelik ödenti borcu olmadığı saptanmış olup, üyelik nakil işlemine engel durumunun olmadığına, durumun Genel Sekreterliğe yazılı bildirilmesine karar verildi.

Ek 3 Yazı örneği

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
…………………..ŞUBESİ

Sayı: Gün/Ay/Yıl

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GENEL SEKRETERLİĞİNE

Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi olup şubemizde …………….. üye nolu kayıtlı ………………………………………………’nın şubemiz kayıtlarındaki bilgileri değerlendirilmiş olup; aktif üyeliğinin sürmekte olduğu ve üyelik nakil başvurusunu yaptığı ……………… tarihi itibarıyla üyelik ödenti borcu bulunmadığı saptanmıştır. Yönetim kurulumuzun ……………………… tarih ve …………………. sayılı kararı ile, üyelik nakil işlemine engel durumunun olmadığına karar verilmiş olup, üye nakil dilekçesi ve üyelik başvuru formu ekte sunulmuştur.

Şube Yönetim Kurulu Başkanı

İmza

Ek: Üye nakil dilekçesi ve üyelik başvuru formu

Ek 4 Yazı örneği

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
GENEL MERKEZİ

Sayı: Gün/Ay/Yıl

ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİ
………………………….. ŞUBESİ BAŞKANLIĞINA

Atatürkçü Düşünce Derneği ……………………….. nolu üyesi olup ……………………… şubesine kayıtlı iken …………………. tarihinde ………………… şubesine nakil başvurusunda bulunan …………………………………’nın üyeliğinin ……………………… şubesine nakil işlemi uygun görülmüştür. Ekte üye başvuru dilekçesi gönderilmiş olup, kayıtlarınızda gerekli düzeltmelerin yapılmasını dilerim.

Genel Sekreter

Ek: Üye başvuru formu

Nerdeyiz?

İletişim

refresh

Aylık Bültenimize Sürdürümcü Ol

Sosyal Paylaşım Sayfalarımız