KÜLTÜR SANAT ve EĞİTİM KOLU YÖNERGESİ

AMAÇ ve KAPSAM

Madde 1 -  Bu Yönetmeliğin amacı Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Merkez ile İl ve İlçe Şubelerinde ki Kültür-Sanat ve Eğitim Kolunun işleyişini ve ilkelerini belirlemektir. Kültür-Sanat ve Eğitim Kollarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma ilke ve yöntemlerini kapsar.

Bu Yönetmelik Medeni Yasa, Dernekler Yasası ve Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü temel alınıp, Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğünün 21. maddesi (c) bendine dayanılarak hazırlanmış olup açıklık bulunmayan konularda bu dayanaklar gözetilir.

GENEL MERKEZ KÜLTÜR - SANAT VE EĞİTİM KOLU

Madde 2 -  KURULUŞ

Genel Merkez Kültür-Sanat ve Eğitim Kolu Genel Başkana bağlı olarak çalışır. Genel Başkan tarafından atanan Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman ve dört üye olmak üzere yedi kişiden oluşur.

Madde 3 -  GÖREVLERİ

a) Dernek kadrolarının Kemalist ideoloji ve yönetsel konularda bilinçlerinin artırılması amacıyla örgüt içi eğitim politikasını ve konularını belirler, Genel Yönetim Kurulu’nun onayından sonra yaşama geçmesi için gerekli çalışmaları yapar.

b) Dernek üyelerinin genel ve güncel konularda bilinç düzeylerinin yükseltilmesi amacıyla İl ve İlçe Şubelerinde yapılacak olan örgüt içi eğitim programını ve konularını belirler. Genel Merkez Yürütme Kurulunun onayından sonra şubeler tarafından yaşama geçiriliş sürecini takip eder.

c) Eğitimin Laik Bilimsel çizgisinden saptırılıp gerici bir niteliğe dönüştürecek gerek merkezi yönetim, gereksede yerel yöneticiler tarafından yapılan uygulamalar konusunda ulaşan bilgileri tasnif edip kendi görüş ve önerisiyle zamanında Genel Başkana ulaştırır.

d) Kültür ve Tabiat varlıklarının yağmalanması hususunda gerek merkezi gereksede yerel yöneticiler tarafından yapılan uygulamalar konusunda ulaşan bilgileri tasnif ederek zamanında Genel Başkana ulaştırır.

e) Sanat ve Kültür ve Eğitim çevreleri ile ilişkileri geliştirir. İl, İlçe Şubelerinin taleplerinin karşılanabilmesi, diğer kolların faaliyetlerine destek olmak amacıyla; Koro, Tiyatro gurupları ile ön ilke ve prensip anlaşmaları zeminini yaratmaya çalışır.

f) Örgütü tanıtacak ve gelir temin etmeye olanak sağlayacak Kültür ve Sanat etkinlikleri yıllık olarak en geç aralık ayı sonuna kadar ayrı ayrı listeler halinde hazırlar ve programın uygulanmasını takip ve kontrol eder.

g) Öncelikle köy, belde, kasaba ve şehir kıyılarında olmak üzere Atatürkçü Düşünceyi kitlelere aktaracak panel, sempozyum, toplantı vb. çalışmaları planlar ve Genel Merkez Yürütme Kurulunun onayına sunar.

h) Sanatsal etkinliklerin ADD amaçları doğrultusunda kullanılması için program yapar, bunları uygulama programı haline getirerek Genel Merkez yürütme kurulunun onayına sunar.

ŞUBE KÜLTÜR – SANAT VE EĞİTİM KOLU

Madde 4 -  KURULUŞ

İl ve İlçe Şube Kültür-Sanat ve Eğitim Kolu Şube Başkanlığı aracılığıyla Genel Merkez Kültür-Sanat ve Eğitim Koluna bağlı olarak çalışır. Şube Başkanlarının önerisiyle Yönetim Kurulunca kurulur. Başkan, Başkan Yardımcısı, Yazman ve iki üye olmak üzere toplam beş kişiden oluşur. Program ve çalışmalarını diğer kollarla eşgüdüm içerisinde yapar. Eşgüdümü kollardan sorumlu Yönetim Kurulu üyesi sağlar.

Madde 5 -  GÖREVLERİ

Genel Yönetim Kurulu tarafından onaylanarak gönderilen örgüt içi eğitim programını uygular

a) Bölgesindeki Eğitimin Laik ve Bilimsel çizgisinden koparılıp gerici bir kimliğe büründürecek olan yerel yöneticiler tarafından yapılan uygulamaları tespit edip Genel Merkeze bildirilmek üzere Şube Başkanına sunar.

b) Bölgesindeki Kültür ve Tabiat varlıklarının yok edilmesine yönelik yerel yöneticiler tarafından yapılan uygulamaları tespit edip, Genel Merkeze ulaştırmak üzere Şube Başkanına sunar.

c) Derneği tanıtacak ve gelir temin etmeye olanak sağlayacak gerek Genel Merkez tarafından gönderilen program ve takvime göre, gereksede şubenin iç dinamikleriyle yaşama geçirilebilecek Kültür ve Sanat etkinliklerini planlamak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

d) Atatürkçü Düşün sistemini kitlelere aktarabilmek veya bölgesel tarım,sanayi,çevre,sağlık ve kadın sorunlarına yönelik panel, sempozyum, kahve toplantıları vb tekinlikleri planlamak, Yönetim Kurulunun onayına sunmak.

Madde 6 -  Atatürkçü Düşünce Derneği Kültür-Sanat ve Eğitim Kolunun yönetiminden, yapılacak çalışmaların yürütülmesinden birinci derecede Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkez Kültür Sanat ve Eğitim kolu başkanı sorumludur.

Madde 7 -  Atatürkçü Düşünce Derneği Kültür-Sanat ve Eğitim Kollarında aşağıda sıralanan defterler tutulur.

a) Gelen-Giden Evrak Defteri

b) Karar Defteri

c) Kol Faaliyet Defteri.

DİĞER HUSUSLAR

Madde 8 -  Disiplin konularında Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzük hükümleri uygulanır.

Madde 9 -  Bu Yönetmelik Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu nun onayı tarihinde işlerlik kazanır.

Madde 10 -  Bu Yönetmelik Kurallarını Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı yürütür.

 

Nerdeyiz?

İletişim

refresh

Aylık Bültenimize Sürdürümcü Ol

Sosyal Paylaşım Sayfalarımız