BİLİM ve DANIŞMA KURULU YÖNERGESİ

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Türk Devrimlerinin önderi Mustafa Kemal Atatürk’ün düşüncelerini, uygulamalarını ve yapıtlarını tanıtmak, yaşatmak ve güncel yaşama yansıtmak amacıyla kurulmuş olan Atatürkçü Düşünce Derneği; ülkemizde toplumsal sorunların çözümüne yönelik etkinliklerinde kavram, söylem ve eylem birliğini sağlayarak Atatürk’ün açtığı aydınlık yolda yürümeyi sürdürecektir.

Hayatta en gerçek yol gösterici bilimdir; bilimin yolundan gitmemek aymazlıktır.

Madde 1 -  Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Tüzüğü gereğince, bilimsel çalışmalar yapmak ve sonuçlarını öneri olarak Genel Yönetim Kuruluna (GYK) sunmak üzere, Bilim ve Danışma Kurulu (BDK) oluşturulmuştur.

Madde 2 -  BDK üyeleri Atatürkçü Düşünce Sistemine uygun dünya görüşünde –Aklı ve Bilimi rehber alan tam bağımsız Ulus Devlet anlayışını benimsemiş- değişik uzmanlık ve bilim alanlarında çalışmaları ve yapıtlarıyla tanınmış, dernek etkinliklerine katkılarda bulunabilecek ADD üyeleri arasından seçilir.

Madde 3 -  BDK üyeleri, Genel Yönetim Kurulunda onaylandıktan sonra, en geç bir hafta içinde Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezinde Genel Başkanın çağrısı ile toplanır. BDK üyeleri kendi aralarından başkan, başkan yardımcısı ve yazmanı seçer.

BDK çalışmaları için gerekli koşul ve olanaklar; Genel Merkez tarafından sağlanır, sekreterya hizmetleri verilir. BDK ve GYK arasındaki ilişkilerden, Genel Başkan tarafından görevlendirilen Genel Başkan Yardımcısı sorumludur.

Genel başkan gerekli gördüğü durumlarda; GYK gündeminin ilgili maddelerine ilişkin olarak, bilgi ve görüşlerini almak üzere, BDK üyelerinden konuyla ilgili kişi ya da kişileri, Genel Yönetim Kurulu toplantısına çağırabilir.

Madde 4 -  BDK, Genel Başkan veya yetkilendireceği bir GYK üyesi ya da BDK Başkanı tarafından toplantıya çağrılır. Ayda en az bir kez salt çoğunlukla toplanarak kararlarını en az üçte iki oy çokluğuyla alır.

Toplantılar; BDK Başkanı, yardımcısı ve yazmanı tarafından önceden hazırlanan gündeme uygun olarak yürütülür. Toplantıda; görüşler, sonuçlar ve kararlar tutanak haline getirilir. Gerektiğinde düzenlenecek raporları Genel Başkana sunar. Genel Başkanın isteği doğrultusunda -

a) Çalışma Programı ve Yıllık Etkinlik Planıyla ilgili konularda, gerekli çalışmaları yapıp rapor sunacağı gibi

b) Gündemdeki olaylarla ilgili çalışmaların sonucunu, Günlü Rapor olarak, aynı şekilde sunar.

BDK toplantılarına üst üste üç kez özürsüz katılmayan üyenin üyeliği, BDK Başkanlığı önerisiyle GYK tarafından düşürülür, yerine yeni üye belirlenip davet edilir.

Madde 5 -  Bu Yönerge’yi Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı yürütür.

Madde 6 -  Bu yönerge Genel yönetim Kurulunun 15.12. 2010 tarih ve 6 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Nerdeyiz?

İletişim

refresh

Aylık Bültenimize Sürdürümcü Ol

Sosyal Paylaşım Sayfalarımız