BİLGİ İŞLEM ve İNTERNET YAYINCILIĞI YÖNERGESİ

Madde 1 -  Giderek toplumun geniş kesimlerini kapsayan bilgisayar ve internet ortamını doğru, etkin ve verimli kullanmaktır.

KAPSAM
Madde 2 -  Yönerge, bilgisayar sistemlerini, internet ortamı işlemlerini ve yönetimini kapsar.

TANIMLAR
Madde 3 -  Bu yönergede geçen;
Bilgi İşlem -  Bilgisayar ortamında gerçekleştirilecek işlemleri
İnternet Yayıncılığı -  Web sitesi, e-posta ve sosyal medya (Facebook, Twitter vb. kullanıcı paylaşımının esas olduğu sosyal ağ) sistemlerini kapsamaktadır.

DAYANAK
Madde 4 -  Bu yönerge Türk Medeni Yasası, Dernekler Yasası ve Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğü temel alınıp, Atatürkçü Düşünce Derneği Tüzüğünün 5. maddesi (J) bendinde yer alan ” Çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda kitap, gazete, dergi, yazanaklar yayımlar, üyelerine dağıtmak üzere çalışma ve bilgilendirme bültenleri çıkarır.” hükmüne dayanılarak hazırlanmış olup açıklık bulunmayan konularda bu dayanaklar gözetilir.

YÖNERGE
Madde 5 -  Genel Merkez Bilgi İşlem ve İnternet Yayıncılığı Kurulu
a- Kurulun oluşumu,
i- Genel Başkan, Genel Sekreter, Genel Sayman (ya da görevlendirecekleri yardımcıları) doğal üyeleridir. Kurul 9 kişiden oluşur. Diğer üyeler uzmanlıklarına göre Genel Başkan tarafından belirlenir.
ii- Kurulun Başkanı Genel Başkan (veya görevlendireceği yardımcısı), tarafından yürütülür.
iii- Kurulda en az; Bilgi İşlem, Hukuk, Cumhuriyet Tarihi, Türk Dili, İletişim, konularında yetkin birer üye bulunmalıdır.
b- Kurulun Görevleri
i- Örgütsel işleyiş ile ilgili bilgisayar sistemlerinin kurulum ve işletimini ve ihtiyaçlar doğrultusunda geliştirilmesini sağlamaktır.
ii- İnternet yayıncılığı faaliyetlerinin ilkeleri, organizasyonu ve yönetimini gerçekleştirmektir.
Madde 6 -  Genel Merkez Bilgi İşlem ve İnternet Yayıncılığı Sorumlusu,
a- Genel Merkez Bilgi İşlem ve İnternet Yayıncılığı Kurulu, bir üyeyi Bilgi İşlem ve İnternet Yayıncılığı Sorumlusu olarak belirler.
b- Görevi Bilgi İşlem ve İnternet Yayıncılığı Kurulu kararlarının uygulanmasını sağlamak ve uygulamayı denetlemektir.
c- Kurul kararlarının niteliğine göre görevlendirmeler yapmakta yetkilidir.
Madde 7 -  Şube Bilgi İşlem ve İnternet Yayıncılığı Sorumlusu
a- Şubelerimiz bir yönetim kurulu üyesini Şube Bilgi İşlem ve İnternet Yayıncılığı Sorumlusu olarak belirleyeceklerdir. Sorumlu üyelik sıfatı diğer görevlerden bağımsızdır.
b- Belirlenen sorumlu (ilgili yönetim kurulu kararı tarih ve sayısı ile birlikte) ve iletişim bilgileri Bilgi İşlem ve İnternet Yayıncılığı Kurulu’na iletilmek üzere Genel Merkeze bildirilecektir.
c- Şube Bilgi İşlem ve İnternet Yayıncılığı Sorumlusu Genel Merkez Bilgi İşlem ve İnternet Yayıncılığı Kurulu kararlarını uygulamakla yükümlüdür.

SON HÜKÜMLER
Madde 8 -  Bu Yönerge Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Yönetim Kurulu’nun onayı tarihinde işlerlik kazanır.
Madde 9 -  Bu Yönerge, kurallarını Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Başkanı yürütür.

 

Nerdeyiz?

İletişim

refresh

Aylık Bültenimize Sürdürümcü Ol

Sosyal Paylaşım Sayfalarımız